Phát triển nhóm làm việc

Xây dựng nhóm
Các chương trình do APGM thiết kế riêng về phát triển nhóm dựa trên các hoạt động về sự gắn bó phát triển lòng tin, luôn gây thích thú và thường là gia vị bổ sung cho các cuộc họp nhóm nghiêm túc.

Đánh giá hiệu quả nhóm (T.E.R.) 
Chương trình đánh giá hiệu quả nhóm kết hợp các hoạt động xây dựng lòng tin và sự vui vẻ với một đánh giá nghiêm túc về khả năng phối kết hợp cũng như làm việc độc lập , hợp tác của các thành viên để hoàn thành các mục tiêu chung của nhóm. [Chương trình này được thiết kế cho nhà quản lý với các nhân viên cấp dưới]

Phân tích vai trò nhóm (T.R.A.) 
Phân tích vai trò nhóm là một cuộc đánh giá nghiêm khắc, nhưng cuốn hút về vai trò và trách nhiêm của mỗi người trong việc hoàn thành các mục tiêu nhóm. Quy trình thực hiện của APMG bao gồm một quy trình đầu ngành tập trung vào vai trò của mỗi cá nhân trong tập thể (hơn là chỉ về mỗi cá nhân). Việc tiếp cận tổng thể hệ thống ít có tính đe dọa và mang lại tác dụng cao hơn nhiều so với các phương pháp tập trung vào từng cá nhân. Các kết quả thường có tính xây dựng và là các điều chỉnh thực sự khả thi đối với hệ thống thay vì các dự định “vô thưởng vô phạt” của mỗi cá nhân [Chương trình này được thiết kế cho nhà quản lý với các nhân viên cấp dưới]

Trưởng nhóm mới (N.T.L) 
Chương trình Trưởng nhóm mới (NTL) được thiết kế để giúp phát triển nhanh việc tạo lòng tin, quyền hạn, sự tuân thủ giữa luxury replica watches Trưởng nhóm mới và các thành viên. [Chương trình này được thiết kế cho nhà quản lý với các nhân viên cấp dưới]

Chương trình nhóm triển khai thay đổi(CITP)
Chương trình được thiết kế để hỗ trợ một nhóm được yêu cầu phải nhanh chóng cải thiện hiệu quả hoạt động sau khi có những thay đổi đáng kể xảy ra trong tổ chức (ví dụ tái cấu trúc/ thiết kế lại quy trình / triển khai hệ thống CNTT)

Change Implementation Team Process (C.I.T.P)
Change Implementation Team Process (C.I. T.P) is designed to support a team who have been required to quickly move to operational effectiveness after a significant organisational change has occurred (e.g. Restructure / Process reengineering / IT systems implementation).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *