Huấn luyện

Dịch vụ ngân hàng và tài chính

Quản lý điều hành• Kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ điều hành ngân hàng• Kỹ năng lãnh đạo bán hàng và dịch vụ dành cho các giám đốc vùng, khu vực• Kỹ năng lãnh đạo bán hàng và dịch vụ cho giám đốc chi nhánh• Quản lý nhân sự dành cho các giám đốc…

Đào tạo và truyền đạt

Kỹ năng đào tạo nơi làm việc cho nhà quản lý 3 ngày Kỹ năng đào tạo giảng viên nâng cao 3 ngày Khóa học chuyển đổi kỹ năng đào tạo lấy học viên là trung tâm 3 ngày Thiết kế các chương trình đào tạo hiệu quả 5 ngày Kỹ năng truyền đạt cho…

Quản lý bán hàng, dịch vụ và quan hệ khách hàng

Kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý bán hàng 3 ngày Kỹ năng bán hàng theo phong cách tư vấn 3 ngày Quản lý khách hàng trọng điểm 2 ngày Quản lý quan hệ khách hàng VIP 3 ngày Kỹ năng đàm phán trong bán hàng 2 ngày Kỹ năng thuyết trình bán hàng…

Thiết kế công việc và tổ chức

Hội thảo về thiết kế tổ chức dành cho các lãnh đạo điều hành 2 ngày Giới thiệu về thiết kế tổ chức 1 ngày Lập tài liệu về phân định và mô tả công việc 3 ngày Cấu trúc tổ chức trong “Tổ chức hiệu quả” của Elliot Jaques 2 ngày