Huấn luyện

Dịch vụ ngân hàng và tài chính

Quản lý điều hành• Kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ điều hành ngân hàng• Kỹ năng lãnh đạo bán hàng và dịch vụ dành cho các giám đốc vùng, khu vực• Kỹ năng lãnh đạo bán hàng và dịch vụ cho giám đốc chi nhánh• Quản lý nhân sự dành cho các giám đốc…

Quản lý bán hàng, dịch vụ và quan hệ khách hàng

Kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý bán hàng 3 ngày Kỹ năng bán hàng theo phong cách tư vấn 3 ngày Quản lý khách hàng trọng điểm 2 ngày Quản lý quan hệ khách hàng VIP 3 ngày Kỹ năng đàm phán trong bán hàng 2 ngày Kỹ năng thuyết trình bán hàng…