Training and Facilitation

Workplace Training Skills for Managers3 days
Advanced Train the Trainer3 days
Learner Centred Facilitation Skills Conversion Course3 days
Designing Effective Training Programs5 days
Facilitation Skills for Consultants3 days
Advanced Group Process Facilitation Skills3 days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *