Sales, Service and Client Relationship Management

Leadership Skills for Sales Managers3 days
Consultative Selling Skills3 days
Key Account Management2 days
VIP Client Relationship Management3 days
Sales Negotiation Skills2 days
Sales Presentation Skills2 days
Leadership Skills for Customer Service Managers2 days
Exceptional Customer Service2 days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *