Project Management, Planning and Innovation

Advanced Project Management3 days
Advanced Project Management for Telecommunications Professionals3 days
Creativity and Innovation Skills for Project Managers & Team Leaders3 days
Change Management Skills and Tools for Project Managers5 days
Planning and Implementing Operational Plans2 days
Leading Future Change2 days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *