Human Resource Management

Human Resource Practices for Managers5 days
Behavioural Recruitment Interviewing Skills Workshop3 days
Implementing a Performance Management System3 days
Implementing a Performance Management System2 days
Writing a Human Resource Policy Manual5 days
The Human Resource Manager as Internal Consultant3 days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *