Organisation and Job Design

Organisation Design Executive Briefing2 days
An Introduction to Organisation Design1 days
Preparing Job Definition and Description Documents3 days
Organisation structure in Elliott Jaques’ “Requisite Organisation”2 days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *