Interpersonal Skills and Psychology

Organisation Dynamics: Practical Psychology and Interpersonal Skills for Executives3 days
Interpersonal Leadership Skills for Development Project Managers3 days
An Introduction to Group Psychology2 days
Conflict Management and Team Problem Solving2 days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *